Algemene Voorwaarden

Língdaò Shiatsu therapie/ Coaching en Qigong

Algemeen

 • Língdaò gaat ervan uit dat de cliënt, wanneer deze een afspraak maakt voor behandeling, coaching of het volgen van Qigong lessen, kennis heeft genomen van de Algemene Voorwaarden, zoals deze vermeld worden op de website van Língdaò, en akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden.
 • Bij het maken van een afspraak of tijdens de anamnese (intakegesprek), worden altijd uw persoonlijke gegevens gevraagd. Deze gegevens, als ook andere informatie die tijdens de behandeling wordt toevertrouwd, worden vertrouwelijk behandeld. Zonder uw toestemming wordt deze nooit aan derden verstrekt.

Afspraken en behandelingen

 • Língdaò behandelt alleen op afspraak.
 • Elke afspraak, zowel telefonisch als via e-mail/whats-app gemaakt, is bindend en kan alleen via de email of Whats-app worden geannuleerd.
 • Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaande aan de behandeling kosteloos worden geannuleerd. Afspraken die binnen 24 uur worden geannuleerd of wanneer men niet verschijnt op de afspraak zonder afzegging, worden volledig berekend. Tenzij er sprake is van overmacht, te bepalen door Língdaò.
 • Tijdens de eerste afspraak zullen er vragen worden gesteld (anamnese) over o.a. ziekte, medicijngebruik en medisch verleden enz. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de informatie, en de juistheid daarvan, die hij/zij verstrekt tijdens dit gesprek en tijdens de behandeling. Aan de hand van de anamnese maar ook tijdens de behandeling kan Língdaò besluiten om niet (verder te) behandelen en/ of de cliënt door te verwijzen naar een arts of specialist. Zie ook Contra indicaties onder aan deze Algemene Voorwaarden. Als u er aan twijfelt of u gemasseerd mag worden, vraag dit dan eerst na bij uw huisarts.
 •  Língdaò is geen fysiotherapeut of arts en dus niet bevoegd om diagnoses te stellen bij ziekte of blessures of andere verwondingen of aandoeningen. Een behandeling is niet medisch en ook niet bedoeld als alternatief voor een medische behandeling. Bent u onder behandeling van een arts of fysiotherapeut, dan dient u dit voorafgaande aan de behandeling te melden.
 • Mocht Língdaò door ziekte of vanwege andere geldige omstandigheden niet in staat zijn de afgesproken behandeling uit te voeren, dan zal zij de cliënt hiervan tijdig op de hoogte brengen en zal voor de desbetreffende behandeling een nieuwe afspraak worden gemaakt.
 • Draag bij voorkeur gemakkelijk zittende kleding en doe sieraden zoveel mogelijk af.
 •  Língdaò behoudt zich te allen tijden het recht voor, personen de toegang te ontzeggen of te weigeren, zonder opgaaf van reden.
 •  Língdaò geeft geen erotische of sensuele behandeling. Cliënten die toch seksueel getinte opmerkingen maken of seksuele handelingen en/of gedragingen doen, worden per direct uit de praktijk verwijderd en zullen niet meer worden behandeld!

Tarieven en betalingen

 • Bij behandeling van particulieren dient de betaling direct na de behandeling contant te worden voldaan of binnen 4 dagen overgemaakt te worden naar vermeld bankrekeningnummer.
 • Wanneer er niet op tijd betaald wordt zal er niet eerder behandeld worden dan wanneer de betreffende factuur is betaald.
 •  Língdaò behoudt zich het recht voor te allen tijden de tarieven te wijzigen en zal de cliënt daarvan op de hoogte brengen.
 • Hygiëne
 • Ethiek en hygiëne zijn vanzelfsprekend. Van de cliënt wordt daarbij verwacht dat hij/zij schoon op de afspraak verschijnt. De cliënt kan van Língdaò verwachten dat de praktijkruimte en gebruiksmaterialen schoon zijn. Handdoeken worden na elke behandeling gewassen.

Aansprakelijkheid

 • De behandeling is resultaat gericht zonder resultaat te garanderen. Língdaò kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige gevolgen, bijwerkingen en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een behandeling, tenzij de cliënt kan bewijzen dat er sprake is van een grove fout of opzet. In dat geval komt voor vergoeding alleen in aanmerking die schade waartegen Língdaò verzekerd is. Indien de verzekeraar van Língdaò om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid beperkt worden tot ten hoogste het bedrag van de te verrichtte behandeling.
 •  Língdaò kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van onjuiste informatie over een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.
 •  Língdaò kan niet aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen van de cliënt. 

Absolute contra-indicaties (er mag in het geheel geen massage gegeven worden)

 • Ernstige vaataandoeningen
 • Trombose
 • Koorts
 • Ontsteking van div. aard
 • Zwangerschap voor de derde maand
 • Besmettelijke huidziekte
 • Hevige algemene pijn (geen spierpijn)
 • Bij gebruik van drugs of alcohol
 • Bij sprake van psychose, schizofrenie of andere ernstige geestelijke aandoeningen 

Relatieve contra-indicaties (er mag massage gegeven worden, met aangepaste druk en/of techniek)

 • Diabetes
 • Hypertensie
 • Burn-out
 • Lichte vaataandoeningen
 • Bij gebruik van medicijnen als bloedverdunners, antibiotica en antidepressiva

Absolute plaatselijke contra-indicaties (plaatselijk mag er niet gemasseerd worden)

 • Botbreuk
 • Recente operatie
 • Bloeduitstorting
 • Spierscheur
 • Kneuzing of verwonding
 • Recente whiplash
 • Twijfelachtige verdikking

Relatieve plaatselijke contra-indicatie (plaatselijk mag wel gemasseerd worden, echter met aangepaste druk en/of techniek)

 • Niet besmettelijke huidziekte
 • Spataderen

Qigong lessen

 • Voor aanvang van de les bij twijfel eerst huisarts, fysiotherapeut enz. raadplegen
 • U dient een toestemmingsformulier te ondertekenen voor deelname aan de lessen
 • Wanneer u zich niet naar behoren gedraagt tijdens de les behoudt Língdaò zich het recht voor u te verwijderen uit de les
 • Tijdens de les bent u zelf verantwoordelijk voor het bewaken van uw fysieke grenzen

Betaling

 • Betaling geschiedt vooraf het begin van de nieuwe maand per bankoverschrijving
 • Als er niet aan het begin van de nieuwe maand betaald is mag u de lessen niet volgen
 • Bij losse lessen dient u voor de les te betalen
 • Wanneer u een les niet kunt volgen heeft u de mogelijkheid deze in te halen bij de andere groep. Er wordt geen lesgeld gerestitueerd.
 • Als u zich niet uiterlijk 24 uur van te voren heeft afgemeld zal een gedeelte van het lesgeld in rekening worden gebracht ( op enkele uitzonderingen na)

Aansprakelijkheid

 • Língdaò kan niet aansprakelijk worden gesteld voor blessures,  beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen van de cliënt
 • Língdaò kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van onjuiste informatie over een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.

Op bovengenoemde Algemene Voorwaarden kan alleen door Língdaò een uitzondering worden gemaakt

8 maart 2021