Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen. Mijn accountant krijgt alleen de factuurnummers te zien.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE FACTUUR

Op de factuur die u ontvangt staan de gegevens die door mij worden gehanteerd.  Deze gegevens komen niet onder ogen van derden!

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of ‘psychosociaal consult’
 • de kosten van het consult

PRIVACY – QIGONG LES:

Voor de facturering is het nodig dat ik enkele persoonlijke gegevens noteer. Ook is dit nodig voor het uitsluiten van z.g. contra-indicaties.Deze gegevens worden niet opgeslagen in de computer, maar handmatig bijgehouden en achter slot, in een dossierkast bewaard. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt en zijn alleen voor mijn ogen bestemd.

FOTO’S OF FILMOPNAMES:

Tijdens de lessen mogen er geen foto’s of filmopnamen worden gemaakt zonder uw schriftelijke toestemming met handtekening. Dit geldt ook andersom, u mag tijdens de lessen geen foto’s maken of filmopnamen zonder mijn schriftelijke toestemming.

PRIVACY OP DE FACTUUR

Op de factuur die u ontvangt staan de gegevens die door mij worden gehanteerd.  Deze gegevens komen niet onder ogen van derden! U ontvangt de factuur op het opgegeven email-adres tenzij dit anders met u is afgesproken.

Op de factuur worden de volgende gegevens gehanteerd:

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • het aantal lessen
 • een korte omschrijving : Qigong les
 • de kosten van de lessen

In principe werk ik voor de Qigong niet met een factuur maar maakt u het lesgeld voor aanvang van de nieuwe maand of voor aanvang van de les via de bank over op mijn rekening. Maar wanneer u er prijs op stelt om alsnog een factuur te ontvangen voor uw administratie geldt het boven vermelde.

ADMINISTRATIE

 Mijn accountant krijgt uw gegevens niet onder ogen en ziet alleen het lesgeld overzicht.