Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Wat wordt er genoteerd in uw dossier:

• Uw naam en adres

• de datum van de behandeling

• het factuur nummer en cliëntennummer

• uw geboorte datum

• uw antwoorden op de vragen van de intake

• uw medische historie voor zover nodig en andere gegevens betreffende uw gezondheid

• de behandel informatie, welke methodes, punten enz.

Ik maak gebruik van een papieren dossier wat ik achter slot in een dossierkast bewaar, uw gegevens komen dus niet in de computer te staan, uitzondering hierop is de factuur deze wordt digitaal naar u verstuurd. Ik noteer uw gegevens alleen voor eigen gebruik (en vanuit de verplichting een dossier aan te leggen) om zo een beeld te krijgen hoe uw behandeling in te kunnen delen, voor het beste resultaat.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing. 
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen. Mijn accountant krijgt alleen de factuurnummers te zien.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven (zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist) 20 jaar bewaard.

Mocht u om bepaalde redenen mij verzoeken uw dossier te vernietigen dan kan dit alleen wanneer u de verklaring ondertekend dat u heeft gevraagd het dossier te vernietigen. Deze ondertekende verklaring wordt vervolgens 20 jaar door mij bewaard.

PRIVACY OP DE FACTUUR

Op de factuur die u ontvangt staan de gegevens die door mij worden gehanteerd.  Deze gegevens komen niet onder ogen van derden!

 • Uw naam
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld shiatsu therapie of coach consult
 • de kosten van de behandeling of het consult

PRIVACY – QIGONG LES:

Voor de facturering is het nodig dat ik enkele persoonlijke gegevens noteer. Ook is dit nodig voor het uitsluiten van z.g. contra-indicaties.Deze gegevens worden niet opgeslagen in de computer, maar handmatig bijgehouden en achter slot, in een dossierkast bewaard. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt en zijn alleen voor mijn ogen bestemd.

FOTO’S OF FILMOPNAMES:

Tijdens de lessen mogen er geen foto’s of filmopnamen worden gemaakt zonder uw schriftelijke toestemming met handtekening. Dit geldt ook andersom, u mag tijdens de lessen geen foto’s maken of filmopnamen zonder mijn schriftelijke toestemming.

PRIVACY OP DE FACTUUR

Op de factuur die u ontvangt staan de gegevens die door mij worden gehanteerd.  Deze gegevens komen niet onder ogen van derden! U ontvangt de factuur op het opgegeven email-adres tenzij dit anders met u is afgesproken.

Op de factuur worden de volgende gegevens gehanteerd:

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • het aantal lessen
 • een korte omschrijving : Qigong les
 • de kosten van de lessen

In principe werk ik voor de Qigong niet met een factuur maar maakt u het lesgeld voor aanvang van de nieuwe maand of voor aanvang van de les via de bank over op mijn rekening. Wanneer u er prijs op stelt om alsnog een factuur te ontvangen voor uw administratie geldt het boven vermelde.

ADMINISTRATIE

 Mijn accountant krijgt uw gegevens niet onder ogen en ziet alleen het lesgeld overzicht.